Regulamin konkursu

 

  1. Organizator

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Drewno w domu i ogrodzie” (dalej jako „Konkurs”), jest firma Gdańskie Składy Drzewne Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk zwana dalej „Organizatorem”.

  1. Czas trwania

2.1 Konkurs jest organizowany w dniach 1-18.09.2022

  1. Miejsce

3.1 Konkurs organizowany jest na stronie https://www.facebook.com/Sklady.Drzewne

  1. Uczestnictwo

4.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat, mają profil na facebook`u i polubiły stronę https://www.facebook.com/Sklady.Drzewne

4.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy organizatora.

4.3. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.

  1. Zasady Konkursu

5.1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach  1-18.09.2022 zamieścić oryginalne, tj. nie opublikowane wcześniej nigdzie indziej, zdjęcie na stronie

https://www.facebook.com/Sklady.Drzewne pod postem konkursowym. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć. Zdjęcia zamieszczone w innym miejscu nie wezmą udziału w konkursie i zostaną skasowane.

5.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nie wiąże się z wnoszeniem opłat. Publikując zdjęcia na profilu facebook, Uczestnik potwierdza, że posiada do nich pełne prawa autorskie oraz nieodpłatnie wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronie www.skladydrzewne.pl a także w innych materiałach reklamowych Organizatora.

5.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia Uczestnika.

  1. Wyłonienie Zwycięzców

6.1. Zwycięzcami nagród zostają 3 osoby, które  uzyskają największą ilość polubień.

6.2. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 19.09.2022 po godzinie  14.00 na stronie https://www.facebook.com/Sklady.Drzewne

6.3. Nagrodę  stanowią bony do wykorzystania na zakup dowolnych towarów w Składach Drzewnych Organizatora. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma bon o wartości 1000 zł, a 2 kolejnych miejsc – bony o wartości po 500 zł każdy.

6.4. Zwycięzca w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu otrzymają nagrody w formie cyfrowej.

6.5. Bony podlegają wykorzystaniu w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. W razie niewykorzystania w tym terminie bon wygasa.

  1. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych nagród i opcji w trakcie trwania konkursu jak również po jego zakończeniu.

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu, po wcześniejszym przedstawianiu na stronie www.skladydrzewne.pl zasad jego przedłużenia.