Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w GSD

 1. Kwestię przetwarzania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego  w dalszej treści „RODO”.
 2. Administratorem danych będą Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o., ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, e-mail sekretariat@skladydrzewne.pl,  zwane dalej GSD
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest umożliwienia wysyłki aktualnych informacji handlowych i materiałów marketingowych dotyczących działalności 
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO /przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na marketingu legalnie prowadzonej działalności gospodarczej/.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez GSD oraz podmiot, którego dane dotyczą. 
 6. Dane mogą być powierzone do przetwarzania wyłącznie podmiotom realizującym na zlecenie GSD wysyłkę informacji handlowych i materiałów marketingowych  dotyczących oferty GSD w formie elektronicznej lub tradycyjnej.
 7. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Polski.
 8. Informujemy, że zgodnie z art. 15-18 oraz art. 20  i art. 77  RODO osobie, której dane dotyczą przysługują prawa:
  1. dostępu do swoich danych;
  2. ich sprostowania;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych /tzw. „prawo do bycia zapomnianym” / – nie dotyczy to sytuacji, kiedy obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa, np. w razie wystawienia faktury VAT mamy obowiązek przechowywać dane nabywcy przez 5 lat/;
  4. przeniesienia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku dokonania zakupu GSD ma obowiązek uzyskać dane w zakresie wymaganym przepisami podatkowymi (nazwa podmiotu, adres, numer NIP).