Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w GSD

 1. Kwestię przetwarzania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego  w dalszej treści „RODO”.
 2. Administratorem danych będą Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o., ul. Gen. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, e-mail sekretariat@skladydrzewne.pl,  zwane dalej 
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest umożliwienia wysyłki aktualnych informacji handlowych i materiałów marketingowych dotyczących działalności 
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO /przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na marketingu legalnie prowadzonej działalności gospodarczej/.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez GSDoraz podmiot, którego dane dotyczą. 
 6. Dane mogą być powierzone do przetwarzania wyłącznie podmiotom realizującym na zlecenie GSDwysyłkę informacji handlowych i materiałów marketingowych  dotyczących oferty GSD w formie elektronicznej lub tradycyjnej.
 7. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Polski.
 8. Informujemy, że zgodnie z art. 15-18 oraz art. 20  i art. 77  RODO osobie, której dane dotyczą przysługują prawa:
  1. dostępu do swoich danych;
  2. ich sprostowania;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych /tzw. „prawo do bycia zapomnianym” / – nie dotyczy to sytuacji, kiedy obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa, np. w razie wystawienia faktury VAT mamy obowiązek przechowywać dane nabywcy przez 5 lat/;
  4. przeniesienia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku dokonania zakupu GSD ma obowiązek uzyskać dane w zakresie wymaganym przepisami podatkowymi (nazwa podmiotu, adres, numer NIP).